فوتسال 2012

برزیل ۳-۲ اسپانیا
پخش ویدیو 02:36
فوتسال 2012 - 28 آبان 1391 - 55.9K بازدید

برزیل ۳-۲ اسپانیا

ایتالیا۳-۰کلمبیا
پخش ویدیو 02:04
فوتسال 2012 - 28 آبان 1391 - 13K بازدید

ایتالیا۳-۰کلمبیا

برزیل۳-۱کلمبیا
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 26 آبان 1391 - 17.3K بازدید

برزیل۳-۱کلمبیا

ایتالیا۱-۴اسپانیا
پخش ویدیو 01:51
فوتسال 2012 - 26 آبان 1391 - 24.8K بازدید

ایتالیا۱-۴اسپانیا

اسپانیا ۳-۲ روسیه
پخش ویدیو 02:09
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 15.1K بازدید

اسپانیا ۳-۲ روسیه

اکراین۱-۳کلمبیا
پخش ویدیو 02:04
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 10.4K بازدید

اکراین۱-۳کلمبیا

برزیل۳-۲آرژانتین
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 22.3K بازدید

برزیل۳-۲آرژانتین

برزیل۱۶-۰پاناما
پخش ویدیو 02:16
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 18.5K بازدید

برزیل۱۶-۰پاناما

روسیه۳-۰جمهوری چک
پخش ویدیو 02:08
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 4.6K بازدید

روسیه۳-۰جمهوری چک

ایتالیا۵-۱مصر
پخش ویدیو 02:05
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 5.9K بازدید

ایتالیا۵-۱مصر

ایران۱-۲کلمبیا
پخش ویدیو 03:03
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 38.5K بازدید

ایران۱-۲کلمبیا

اسپانیا۷-۱تایلند
پخش ویدیو 02:10
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 7.1K بازدید

اسپانیا۷-۱تایلند

اکراین۶-۳ژاپن
پخش ویدیو 02:12
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 5.7K بازدید

اکراین۶-۳ژاپن

کلمبیا ۰-۲ روسیه
پخش ویدیو 02:13
فوتسال 2012 - 20 آبان 1391 - 6.4K بازدید

کلمبیا ۰-۲ روسیه

کویت ۴-۳ مصر
پخش ویدیو 01:59
فوتسال 2012 - 20 آبان 1391 - 3.4K بازدید

کویت ۴-۳ مصر

مکزیک ۲-۵ ایتالیا
پخش ویدیو 02:10
فوتسال 2012 - 19 آبان 1391 - 5.4K بازدید

مکزیک ۲-۵ ایتالیا

مراکش۱-۵اسپانیا
پخش ویدیو 01:50
فوتسال 2012 - 18 آبان 1391 - 7.8K بازدید

مراکش۱-۵اسپانیا

ایران۴-۳پاناما
پخش ویدیو 02:58
فوتسال 2012 - 18 آبان 1391 - 36.3K بازدید

ایران۴-۳پاناما

تایلند ۳-۵ اکراین
پخش ویدیو 02:02
فوتسال 2012 - 18 آبان 1391 - 5.5K بازدید

تایلند ۳-۵ اکراین

پرتغال۱-۳برزیل
پخش ویدیو 02:00
فوتسال 2012 - 17 آبان 1391 - 16.4K بازدید

پرتغال۱-۳برزیل

ژاپن۴-۲لیبی
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 17 آبان 1391 - 4.5K بازدید

ژاپن۴-۲لیبی

کویت ۲-۷ صربستان
پخش ویدیو 02:01
فوتسال 2012 - 17 آبان 1391 - 2.1K بازدید

کویت ۲-۷ صربستان

اسپانیا ۸-۳ پاناما
پخش ویدیو 02:58
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 11.3K بازدید

اسپانیا ۸-۳ پاناما

ایران ۲-۱ مراکش
پخش ویدیو 02:53
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 32.2K بازدید

ایران ۲-۱ مراکش

پرتغال ۵-۵ ژاپن
پخش ویدیو 02:09
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 14.8K بازدید

پرتغال ۵-۵ ژاپن

برزیل ۱۳-۰ لیبی
پخش ویدیو 02:01
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 10.9K بازدید

برزیل ۱۳-۰ لیبی

جمهوری چک ۳-۲ کویت
پخش ویدیو 02:03
فوتسال 2012 - 14 آبان 1391 - 3.9K بازدید

جمهوری چک ۳-۲ کویت

مصر ۱-۳ صربستان
پخش ویدیو 02:09
فوتسال 2012 - 14 آبان 1391 - 2.5K بازدید

مصر ۱-۳ صربستان

پاناما ۸-۳ مراکش
پخش ویدیو 03:36
فوتسال 2012 - 14 آبان 1391 - 4.9K بازدید

پاناما ۸-۳ مراکش