خلاصه بازی بلژیک 1 - کانادا 0 (گزارش فارسی)

استارت شیاطین سرخ اروپا با پیروزی

شکست کانادا در کمال شایستگی

دیدگاه ها