خلاصه بازی مکزیک 2 - عربستان 1 (گزارش فارسی)

مکزیک 2 - عربستان 1؛ مکزیک در عین شایستگی به یک هشتم نرسید
حذف مکزیک به همراه عربستان در ثانیه ای پایانی و صعود لهستان همراه با آرژانتین به مرحله یک هشتم نهایی

دیدگاه ها