بازیکنان ما به خوبی وظایفشان را انجام دادند

صحبت های احمد فتاح مربی آملی تیم هراز آمل در رابطه با پیروزی هرازی ها در جدال شش امتیازی هفته

دیدگاه ها