سرپرست سایپا: ابراهیم صادقی خودش یک مکتب است

ایران - 26 دی 1399 ساعت 19:00 - 998 بازدید

خوش نظر(سرپرست سایپا): ابراهیم صادقی خودش یک مکتب است
علیاری: هیچ باشگاهی مثل سایپا به جوانانش اهمیت نمی دهد

کامنت دیدگاه ها