سوپر گل فوق العاده ریکانی به نساجی

شوت تماشایی ریکانی؛
گل اول صنعت نفت به نساجی توسط طالب ریکانی در دقیقه 36
نساجی 0 - صنعت نفت 1

دیدگاه ها