اگر داوری با من زاویه دارد زحمات یک تیم را هدر ندهند 

امیر قلعه نویی: اگر داوری با من زاویه دارد دلیلی ندارد که زحمات یک تیم را هدر دهند 

0 دیدگاه