تمجید سرمربی زوریا از نمایش صیادمنش در لیگ اروپا

تمجید سرمربی زوریا لوهانسک از نمایش صیاد منش در لیگ اروپا.
ای اف سی هم صیادمنش را تحسین کرد. 

1 دیدگاه

زوریا دیگه کجاست؟ موچه چیه کله پاچش چی باشه