صادقی: مسلمان توانست به ما کمک کند

صحبت های ابراهیم صادقی سرمربی سایپا پس از برد ارزشمند مقابا نساجی مازندران

0 دیدگاه