نادری، قایدی و مطهری حاضر به مصاحبه نشدند

مهدی پور: خدا را شگر 3 امتیاز را گرفتیم؛
نادری، قایدی و مطهری حاضر به مصاحبه در پایان بازی نشدند
 

0 دیدگاه