توضیحات سهیل مهدی درباره تداخل بازی های ملی با لیگ برتر

صحبت های سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص ابهامات در برگزاری لیگ برتر

0 دیدگاه