ساره جوانمردی: بدون اردو و آماده سازی کسب مدال غیر ممکن است

صحبت های ساره جوانمردی در مورد مشکلات موجود در رشته تیراندازی
 

0 دیدگاه