گل اول شیلی به اروگوئه توسط الکسیس سانچز

گل اول شیلی به اروگوئه توسط الکسیس سانچز

اروگوئه 1 - شیلی 1 

الکسیس سانچز

0 دیدگاه