گل اول برنتفورد به فولام روی پاس گل سامان قدوس

پاس گل قدوس در اولین بازی؛
گل اول برنتفورد به فولام روی پاس گل سامان قدوس در دقیقه 37

دیدگاه ها