درچنین روزی پرگل ترین بازی تاریخ لیگ جزیره

چنین روزی در سال ۲۰۰۷ رکورد پرگل‌ترین بازی تاریخ لیگ برتر انگلیس بین پورتسموث و ردینگ به ثبت رسید

1 دیدگاه

7-4???????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!