ماجرای استعفای افاضلی از پارس و تماس زنوزی برای پیوستن به ماشین سازی

0 دیدگاه