واسعی: پیشنهاد دارم اما فعلا وضعیت پیکان مهمتر است

واسعی: پیشنهاد دارم اما فعلا وضعیت پیکان مهمتر است

0 دیدگاه