ستوده: غلامی و یزدانی تنها کرونایی های ما هستند

گفت و گو با دکتر ستوده پزشک استقلال در حاشیه تمرین امروز استقلال 

0 دیدگاه