رادوشوویچ: دوست دارم پسرم مثل کریم باقری باشد

رادوشوویچ: اگر پسرم خواست فوتبالیست شود، دوست دارم مثل کریم باقری باشد.

0 دیدگاه