صحبت‌های رادوشوویچ در رابطه با کرواسی و مواجهه با کرونا

صحبت‌های بوژیدار رادوشوویچ در رابطه با رفتن به کشورش کرواسی مواجهه با کرونا و برگشتش به ایران

0 دیدگاه