سپهر حیدری: ابراهیم توره پنالتی اش را به خیایان شوت کرد تا وینگادا اخراجش کند

سپهر حیدری:
ابراهیم توره پنالتی اش را به خیایان شوت کرد تا وینگادا اخراجش کند

0 دیدگاه