گرم کردن پرسپولیسی‌ها برای جدال با ماشین سازی

گرم کردن پرسپولیسی‌ها برای جدال با ماشین سازی؛ یحیی گل محمدی با تغییرات گسترده امیدوار به حفظ اختلاف امتیاز در صدر

0 دیدگاه