رعایت پروتکل بهداشتی در تبریز برای نوشیدن آب

رعایت پروتکل بهداشتی در تبریز؛ فاصله اجتماعی برای نوشیدن آب و بطری‌های اختصاصی پرسپولیس

0 دیدگاه