برنامه دیدارهای نمایندگان ایران در آسیا مشخص شد

گروه A
24 شهریور
الاهلی عربستان - الشرطه عراق
الوحده امارات - استقلال

27شهریور
الشرطه عراق - الاهلی عربستان
استقلال - الوحده امارات

30 شهریور
الاهلی عربستان - الوحده امارات
استقلال - الشرطه عراق

2 مهر
الوحده امارات - الشرطه عراق
استقلال- الاهلی عربستان

گروهB
24شهریور
شباب الاهلی امارات - شهر خودرو
الهلال عربستان - پاختاکور ازبکستان

27 شهریور
شهرخودرو - شباب الاهلی امارت
پاختاکور ازبکستان - الهلال عربستان

30 شهریور
شهرخودرو - الهلال عربستان
شباب الاهلی امارات - پاختاکور ازبکستان

2 مهر
الهلال عربستان - شباب الاهلی امارات
شهرخودرو - پاختاکور ازبکستان

گروهC
25شهریور
پرسپولیس - التعاون عربستان
الدحیل قطر - الشارجه امارات

28شهریور
التعاون عربستان - پرسپولیس
الشارجه امارات - الدحیل قطر

31 شهریور
پرسپولیس - الدحیل قطر
التعاون عربستان - الشارجه امارات

3 مهر
الدحیل قطر - التعاون عربستان
پرسپولیس - الشارجه امارات

گروهD
25شهریور
العین امارات - السد قطر
سپاهان - النصر عربستان

28 شهریور
السد قطر - العین امارات
النصر عربستان - سپاهان

31 شهریور
سپاهان - العین امارات
السد قطر - النصر عربستان
3مهر
سپاهان - السد قطر
النصر عربستان - العین امارات

دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات در منطقه غرب در روزهای  5 و 6 مهر، یک‌هشتم نهایی 9 مهر، بازی نیمه‌نهایی 12 آبان و فینال روز 5 آذر 99 برگزار خواهد شد.

0 دیدگاه