توضیحات علوی در خصوص لغو بازی نساجی - فولاد

علوی: وقتی فهمیدیم تست 16 نفر مثبت شده همان شب به سازمان لیگ و فدراسون پزشکی اطلاع دادیم ولی پاسخی ندادند

توضیحات خانم هراتیان و آقای مهدی در این خصوص

0 دیدگاه