توضیحات سهیل مهدی در خصوص دو بازی لغو شده ی لیگ

توضیحات سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص دو بازی لغو شده ی لیگ !

0 دیدگاه