سهیل مهدی: من که نمیتوانم همه چیز را به شما بگویم

سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ پس از خروج از سازمان لیگ حاضر به پاسخ به خبرنگاران نشد

3 دیدگاه

  • امیر نادری
  • 14 تير 1399

ب همین سادگی با جون آدم ها بازی میکنن،بعد میگن نمیتونم پاسخگو باشم شرمنده !

  • ابراهیم معتمدی
  • 14 تير 1399

بابا بس کنین دیگه جوونای مردم را به کشتن میدین .این فوتبال چی داره مگه ؟

  • امیر آرمانی
  • 15 تير 1399

تموم کنین این لیگ فرمالیترو