شیعی: تا جلسه هیئت رئیسه برگزار نشود به جمع بندی نخواهیم رسید

0 دیدگاه