نصب تابلوی افتخار سر در خانه قاسم رضایی

نصب تابلوی افتخار سر در خانه قاسم رضایی، قهرمان کشتی فرنگی المپیک لندن

1 دیدگاه

  • Mr.Avalanche Gh
  • 1 تير 1399

مازندران هوای سر ...... دمت گرم که یادی کردی از مربیان .... ادمیکه ذات داشته باشه و اصالت ... هیچ وقت گذشته خودشو فراموش نمیکنه .... که از چه سطحی به کجا رسید و چه کسانی در این مسیر کمکش کردن ........ افرین .... عشق کردم