گلایه از وضعیت نابسامان کشتی در گفتگو با علیرضا دبیر

ابراز نگرانی و هشدار علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درخصوص وضعیت نابسامان رشته اول ورزشی کشور

0 دیدگاه