رزاق پور: در تراکتور از خیلی ها آماده تر بودم

رزاق پور:  در تراکتور از خیلی ها آماده تر بودم

0 دیدگاه