پرهیزکار: حق فوتسال است که یک نماینده در مجمع داشته باشد

پرهیزکار( رییس کمیته فوتسال): حق فوتسال است که یک نماینده در مجمع داشته باشد

0 دیدگاه