شیعی: حضور وزیر افتخاری است و حق رای ندارد

0 دیدگاه