گفتگوی مفصل از حال و هوای کشتی در زمان کرونا با کاظمی

صدرالدین کاظمی کارشناس کشتی مهمان برنامه ورزش و مردم

صحبت‌های صدرالدین کاظمی در خصوص حال و هوای این روزهای رشته کشتی در زمان کرونا

پخش دیدار قدیمی کشتی امامعلی حبیبی با توصیف زیبای صدرالدین کاظمی در برنامه ورزش و مردم

0 دیدگاه