نظر پیکشسوتان کشتی در خصوص تاثیر کرونا در این رشته

نظر پیکشسوتان کشتی در خصوص شرایط موجود این ورزش در زمان وجود ویروس کرونا و تاثیرگذاری این ویروس در تمرینات کشتی‌گیران

0 دیدگاه