اسدی: کشور ما تحقیر شد ، از مردم عذرخواهی کنید

0 دیدگاه