نتایج تست‌ها فرق دارد؛ یک‌جا می‌گوید مثبت یک جا می‌گوید منفی

علوی:نتایج تست‌ها فرق دارد؛یک‌جا می‌گوید مثبت یک جا می‌گوید منفی

0 دیدگاه