تقلب در تست های مربوط به کرونا از زبان سعید آذری

صحبت های سعید آذری مدیرعامل فولاد خوزستان درباره آخرین وضعیت تست کرونای بازیکنان فولاد

0 دیدگاه