قرنطینه و تست جواب داد؛گل گهر در وضعیت سفید!

قرنطینه و تست جواب داد؛
صحبت های پزشک تیم گل گهر پس از اتفاقات هفته گذشته این تیم
 

0 دیدگاه