سعیدی :تا پایان لیگ چهارهزار تست کرونا انجام میشود

سعیدی سخنگوی دراسیون پزشکی ورزشی: نهایت تلاش برای برگزاری مسابقات سالم را میکنیم

0 دیدگاه