خطیبی: قول میدهم پس از ۱۷ سال اراک را لیگ برتری کنم

صحبت های رسول خطیبی درحاشیه تمرینات تیم آلومینیوم اراک

0 دیدگاه