فغانپور : فدراسیون قبلی اجازه هیچ دخالتی به کمیته حقوقی نمی داد

اظهارات مهم معاونت حقوقی فدراسیون فوتبال در خصوص قرارداد ویلموتس:
فغانپور : فدراسیون قبلی اجازه هیچ دخالتی به کمیته حقوقی نمی داد

0 دیدگاه