قدردانی پیام نیازمند از کادر درمان

قدردانی پیام نیازمند از کادر درمان:

امیدواریم با همکاری مردم و شکست ویروس کرونا، کادر بهداشت و درمان بتوانند به آغوش خانواده های خود بازگردند.

0 دیدگاه