آشپزی در روزهای قرنطینه با دکتر صدر کارشناس فوتبال

به نقل از دکتر حمیدرضا صدر:

در این روزهای قرنطینه به قلمروی محبوبم “آشپزی” بازگشته ام. منو: بال مرغ بسیار تند با کره و سرکه.

0 دیدگاه