ابراهیم شکوری: باماندن در خانه زنجیره کرونا را از بین ببریم

ابراهیم شکوری با انتشار ویدیویی بیان کرد که به کمپین دست یار پیوسته است

0 دیدگاه