سرآسیایی: ما باید در این شرایط به نیازمندان کمک کنیم

مجتبی سرآسیایی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

0 دیدگاه