ربیع‌خواه : درصورت تعطیلی لیگ قهرمانی حق پرسپولیس است

ربیع‌خواه :در صورت تعطیلی لیگ اگر پرسپولیس را قهرمان اعلام نکنند در حق ما ظلم شده

0 دیدگاه