برترین حرکات تکنیکی و گلهای نیمار در سال 2020

حرکات تکنیکی و مهارت های فوق العاده نیمار و همچنین گلهای این ستاره برزیلی پاری سن ژرمن فرانسه در سال 2020. 

0 دیدگاه