تارتار چگونه جلوی قهرمانی پرسپولیس را گرفت؟

گوشه ای از صحبت های مهدی تارتار سرمربی موفق تیم نفت مسجد سلیمان با سایت آنتن

0 دیدگاه