چرا مهدی تارتار فقط در تیم های بی پول کار می کند؟

گوشه ای از صحبت های مهدی تارتار سرمربی موفق تیم نفت مسجد سلیمان با سایت آنتن

0 دیدگاه